Klantenbeoordeling 8,3 Blik op werk
25 jaar ervaring Persoonlijke aandacht Snel herstel naar gezond werken

Algemene Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van opdrachten door Work Solutions,
gevestigd in Zaltbommel en kantoorhoudend te Zaandam, hierna te noemen Work Solutions.

 1. Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht of overeenkomst van door Work Solutions uit te brengen
  adviezen of te verrichten diensten, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en Work
  Solutions niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Rechtsverhouding
  Een opdracht wordt door Work Solutions eerst aanvaard na, in beginsel schriftelijke, bepaling van inhoud en
  uitvoeringscondities van een opdracht. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud
  en uitvoeringscondities, Work Solutions tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden duidelijk heeft
  doen blijken dat Work Solutions dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht en/of de opdrachtgever dit uitdrukkelijk of
  stilzwijgend heeft geaccepteerd. Dit wordt tenminste geacht het geval te zijn indien door Work Solutions met uitdrukkelijk of
  stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoering van een opdracht wordt gemaakt.
 3. De positie van Work Solutions
  Opdrachten worden door Work Solutions aanvaard op basis van het uitgangspunt dat ten opzichte van de opdrachtgever een
  volstrekt onafhankelijke positie kan worden gehandhaafd. Work Solutions staat er bij de aanvaarding van een opdracht voor in
  geen nevenbelangen te hebben, die het verloop van de uitvoering daarvan kunnen schaden. Als tijdens de uitvoering van een
  opdracht feiten of omstandigheden opkomen die aan de onafhankelijkheid van Work Solutions afbreuk kunnen doen, dan wel
  nevenbelangen opkomen, een en ander als hierboven in dit artikel bedoeld, zullen deze onverwijld aan de opdrachtgever
  worden gemeld en met deze bespreekbaar worden gemaakt.
 4. Specificatie van een opdracht
  Aard en omvang van een opdracht alsmede de uitvoeringscondities blijken uit hetgeen partijen daartoe zijn overeengekomen.
  Indien opdracht en uitvoeringscondities schriftelijk zijn vastgelegd en overeengekomen, is de inhoud van dit stuk of deze
  stukken beslissend.
 5. Offerte
  Al offertes, uitgebracht door Work Solutions, zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  Work Solutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30
  dagen worden bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. Wijzigingen in de specificatie van de opdracht
  Indien zich, voordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de
  oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke
  overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden. In geval van een schriftelijk vastgelegde opdracht, zullen deze
  wijzigingen eveneens schriftelijk worden vastgelegd.
  Aan de door de opdrachtgever dan wel Work Solutions gewenste wijzigingen van de oorspronkelijk overeengekomen
  aanvangsdatum van een opdracht, zullen zowel opdrachtgever als Work Solutions naar vermogen gevolg geven. Aan een door
  de opdrachtgever gewenst uitstel met meer dan een maand van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een
  opdracht, waarvoor Work Solutions capaciteit heeft gereserveerd, kan Work Solutions alleen gevolg geven, indien de voor die
  opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. In geval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel
  verlangt en/of bewerkstelligt, is voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit honorarium verschuldigd.
  Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen die een behoorlijke uitvoering
  belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geëigende maatregelen afgesproken worden om tot een
  ongestoorde voortgang te komen. Indien dit overleg leidt tot wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, zullen deze
  wijzigingen, ingeval van een schriftelijke opdracht eveneens schriftelijk vastgelegd worden. Brengen wijzigingen een uitbreiding
  van de te verrichten werkzaamheden met zich mee t.o.v. een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende
  meerkosten alleen, tot een maximum van 10 procent van de tot dat moment reeds bestede tijd voor rekening van Work
  Solutions indien er omstandigheden aan ten grondslag hebben gelegen die Work Solutions kende of had behoren te kennen,
  alvorens de opdracht werd aanvaard. Aan de door de opdrachtgever dan wel Work Solutions gewenste verandering van de met
  de uitvoering van een opdracht belaste adviseur(s) of assistenten zal zoveel mogelijk gevolg gegeven worden, indien zulks in
  het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk geacht wordt.
  Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdrachten wenst te
  wijzigen, zal, behoudens het hier voren geregelde, zulks alleen kunnen indien Work Solutions die opdracht aanvaardt en de
  opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten en honoraria vergoedt.
 7. Voortijdige beëindiging van een opdracht
  Opdrachtgever en Work Solutions hebben beiden het recht een opdracht voortijdig eenzijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk
  en met redenen omkleed te geschieden. Work Solutions zal slechts dan gebruik maken van deze bevoegdheid, indien als
  gevolg van feiten of omstandigheden, die zich aan de invloed van Work Solutions onttrekken of Work Solutions niet zijn te
  verwijten, uitvoering of voltooiing van een opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. Indien het besluit tot de voortijdige
  beëindiging (mede) is uitgegaan van Work Solutions heeft Work Solutions slechts aanspraak op honorering van tot dan toe
  verrichte werkzaamheden en vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten. Indien het besluit is uitgegaan van de
  opdrachtgever is deze aan Work Solutions verschuldigd het honorarium voor alle eventueel reeds verrichte werkzaamheden,
  vergoeding van de gemaakte kosten, alsmede 50 procent van het nog niet gedeclareerde honorarium waarop Work Solutions
  bij volledige voltooiing van de gegeven opdracht recht zou hebben. Deze verhoging komt echter te vervallen, indien Work
  Solutions in ernstige mate aantoonbaar in de vervulling van de opdracht te kort is geschoten.
 8. Honorarium, verschotten en overige kosten
  Het honorarium is gebaseerd op een adviseur, c.q. lid van een adviesteam tevoren vastgesteld uurtarief den wel dagdeeltarief
  (1 dagdeel is 4 uren), zulks vooraf is overeengekomen. Het totale honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht
  te besteden hoeveelheid arbeid. Voorschotten en de overige kosten worden gespecificeerd aan de opdrachtgever
  doorberekend. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek worden
  gefactureerd. Op de declaraties verschuldigde belasting wordt afzonderlijk vermeld. De opdrachtgever is verplicht tot betaling
  van de rekeningen in euro’s (€), binnen 30 dagen na de factuurdatum en – zonder nadere ingebrekestelling – tot betaling van
  zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien de opdrachtgever deze betalingstermijn van 30 dagen
  overschrijdt. Work Solutions heeft het recht om bij niet-tijdige betaling haar werkzaamheden op te schorten en/of een
  voorschot te verlangen op nog uit te brengen declaraties. Door de opdrachtgever betaalde verschotten op nog in te dienen
  declaraties zullen ten laatste met de einddeclaratie verrekend worden. Bezwaren tegen de hoogte van ingediende declaraties
  schorten de betalingsverplichting niet op. De verschuldigde honoraria kunnen in geval van opdrachten met een langere
  looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefswijzigingen op deze basis worden de
  opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.
  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de
  verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en
  kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
  voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Vertrouwelijkheid
  Work Solutions zal met betrekking tot in de adviesrelatie verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Informatie
  van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever kan
  Work Solutions in redelijkheid bijzondere richtlijnen van vertrouwelijkheid bij de hantering van gerubriceerde / geclassificeerde
  en andere gegevens opleggen. Aan zulke bijzondere richtlijnen is Work Solutions alleen gebonden indien deze tijdig en als
  zodanig ter kennis gebracht zijn van Work Solutions. De opdrachtgever aanvaardt dat Work Solutions gehouden is er voor zorg
  te dragen dat aan Work Solutions bij de uitvoering van een opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron
  kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen herkenning.
 10. Eigendom en gebruik van stukken
  Onder voorbehoud van het auteursrecht van Work Solutions worden de bij de uitvoering van enige opdracht vervaardigde
  schriftelijke stukken eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de
  opdracht beoogde en aan Work Solutions kenbaar gemaakte interne doeleinden. De van Work Solutions afkomstige stukken
  mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht zonder goedvinden van
  Work Solutions en zonder passende honorering. Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden of technieken, die zijn gebruikt
  voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden dan met toestemming van Work
  Solutions. De verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiend uit het voorgaande vervallen na afloop van het derde jaar na
  de beëindiging van de overeenkomst.
 11. Uitvoering van de opdracht en resultaat
  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Work Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan Work Solutions worden verstrekt.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Work Solutions zijn verstrekt, heeft Work
  Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
  volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekeningen te brengen. Work Solutions is niet aansprakelijk voor
  schade, van welke aard ook, doordat Work Solutions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  Work Solutions zal bij de uitvoering van een opdracht de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed
  mogelijk inzetten om met de uitvoering van een opdracht beoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan Work Solutions
  geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.
  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Work Solutions de uitvoering van die
  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
  fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker
  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 12. Aansprakelijkheid
  Work Solutions is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de
  uitvoering van een opdracht, voor zover deze aan Work Solutions kunnen worden verweten. De aansprakelijkheid voor
  dergelijke schade wordt beperkt tot een bedrag van het honorarium dat Work Solutions voor de werkzaamheden, in het kader
  waarvan de opdrachtgever de schade heeft geleden, daadwerkelijk van de opdrachtgever heeft ontvangen. Elke
  aansprakelijkheid van Work Solutions vervalt door het verloop van een jaar te rekenen van de dag waarop de schade
  verwekkende handeling door Work Solutions is verricht. Work Solutions is, naar eigen keuze, ook gerechtigd de schade op
  eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
  In geval de opdrachtgever risico’s aan enig werk of enige opdracht verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij
  gehouden Work Solutions te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
 13. Geschillen
  Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Algemene Voorwaarden, dan wel van latere
  overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement
  van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil is aanwezig, indien een van belde partijen dat stelt.
 14. Toepasselijk recht
  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.